Jogsértő tartalom a magyar jogszabályban

HU

Tiltott pornográf tartalmak (pedofil tartalmak)

Jogi minősítés: Btk. 204.§. Tiltott pornográf felvétellel való visszaélés

  1. (1) Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről vagy személyekről pornográf felvételt megszerez, tart, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
  2. (2) Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről vagy személyekről pornográf felvételt kínál, átad vagy hozzáférhetővé tesz, bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
  3. (3) Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről vagy személyekről pornográf felvételt készít, forgalomba hoz, azzal kereskedik, illetőleg ilyen felvételt a nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé tesz, bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
  4. (5) Két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki a (3)-(4) bekezdésben írt bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat.
  5. (6) Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt, vagy személyeket pornográf felvételen, avagy pornográf jellegű műsorban való szereplésre felhív, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

64/A. § A büntetőeljárást soron kívül kell lefolytatni a kiskorú sértett sérelmére elkövetett, …………, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmény (Btk. XIV. Fejezet) miatt, (……, 204.§ Tiltott pornográf felvétellel való visszaélés)

A hotline eljárása ilyen esetben:

  • tartalom megvizsgálása, illetőség megállapítása
  • feljelentés tétele a rendőrségnél,
  • az illetékes tárhely szolgáltatót tájékoztatja a jogellenes tartalomról felhívja a figyelmét a tartalom eltávolítására

Zaklatás (Online zaklatás)

Jogi minősítés:  Btk. 176/A.§ (1) Zaklatás

(1) Aki abból a célból, hogy mást megfélemlítsen, vagy más magánéletébe, illetőleg mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozzon, rendszeresen vagy tartósan mást háborgat, így különösen mással, annak akarata ellenére telekommunikációs eszköz útján vagy személyesen rendszeresen kapcsolatot teremteni törekszik, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Eljárás típusa: magánvádas, csak a sértett tehet feljelentést

A hotline eljárása ilyen esetben: interneten történt zaklatások esetén a rendőrség munkájának segítése érdekében gyűjtjük és szűrjük az információt a zaklatókról, és tájékoztatjuk a sértetteket a lehetséges és szükséges jogi lépésekről.

Idegen és fajgyűlöletre uszító internetes tartalom

Jogi minősítés:

Közösség elleni izgatás

269. § Aki nagy nyilvánosság előtt
a) a magyar nemzet,
b) valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoport vagy a lakosság egyes csoportjai ellen
gyűlöletre uszít, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Önkényuralmi jelképek használata
269/B. § (1) Aki horogkeresztet, SS-jelvényt, nyilaskeresztet, sarló-kalapácsot, ötágú vöröscsillagot vagy ezeket ábrázoló jelképet
a) terjeszt;
b) nagy nyilvánosság előtt használ;
c) közszemlére tesz;
ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el, és pénzbüntetéssel büntetendő.
(2) Nem büntethető az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt, aki azt ismeretterjesztő, oktatási, tudományos, művészeti célból vagy a történelem, illetve a jelenkor eseményeiről szóló tájékoztatás céljából követi el.
(3) Az (1)-(2) bekezdés rendelkezései az államok hatályban lévő hivatalos jelképeire nem vonatkoznak.

A nemzeti szocialista és kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadása
269/C. § Aki nagy nyilvánosság előtt a nemzeti szocialista vagy kommunista rendszerek által elkövetett népirtás és más, emberiség elleni cselekmények tényét tagadja, kétségbe vonja vagy jelentéktelen színben tünteti fel, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Eljárás típusa: közvádas

A hotline eljárása ilyen esetben: feljelentést tesz a rendőrségnél tájékoztatja az illetékes tárhely szolgáltatót a jogellenes tartalomról  a tartalmat eltávolítja.

Drogfogyasztásra csábítás

Jogi minősítés: 282/A. § Visszaélés kábítószerrel

(1) Aki kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő

Eljárás típusa: közvádas

A hotline  eljárása ilyen esetben: feljelentést tesz a rendőrségnél, az illetékes tárhely szolgáltatót tájékoztatja a jogellenes tartalomról, tartalmat eltávolítja.

Sorrend: 
6